Konsultacje z młodym pokoleniem – Transformacja niskoemisyjna i Smart Living

Wydarzenie to jest trzecią częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”. Konferencja stanowić ma platformę dialogu i konsultacji z młodym pokoleniem, przede wszystkim ze studentami, zagadnienia niskoemisynej transformacji gospodarki jako jednego z najpoważniejszych wyzwań gospodarczych i środowiskowych stojących przed… Więcej…