Forum Czystej Energii ? 2016

Dzień I

 1. Uregulowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej w świetle aktualnie prowadzonych zmian w ustawie o OZE
  Maciej Kapalski, Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
 2. Nowości technologiczne poprawiające wydajność biogazowni rolniczych
  Sylwia Koch-Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
 3. Biogazownie w świetle nowelizacji ustawy o OZE, czy jest dla nich przyszłość?
  Tymoteusz Mądry, Kancelaria Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci, Poznań
 4. Biotechnologie rozruchu i eksploatacji biogazowni rolniczych
  dr inż. Artur Olesienkiewicz, Polbiotech Laboratorium, Poznań
 5. Wpływ dodatku kosubstratów na zwiększenie efektywności fermentacji metanowej osadów ściekowych
  dr inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 6. Klastry energii w świetle ustawy o OZE: cele tworzenia klastrów, kluczowi partnerzy, źródła
  Barbara Adamska, ADM Poland
 7. Możliwości zwiększenia zużycia produkowanej energii na potrzeby własne
  dr inż. Maciej Piliński, Fronius Polska
 8. Nowoczesne metody zwiększenia produkcji biogazu z komunalnych osadów ściekowych
  Andrzej Lewicki, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 9. Magazynowanie energii w Polsce: ramy prawne i dokumenty strategiczne, potencjał rynku, opłacalność inwestycji, dostępne technologie
  Barbara Adamska, ADM Poland, Warszawa
 10. Finansowanie produkcji biogazu rolniczego ze środków publicznych
  Wiesław Wasilewski, Big-POL Fundusze Pomocowe, Warszawa
 11. Prosument i jego instalacja fotowoltaiczna ? zagadnienia techniczne i ekonomiczne
  dr inż. Janusz Teneta, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, AGH, Kraków

Dzień II

 1. Prosument indywidualny i biznesowy w świetle znowelizowanej ustawy o OZE
  Paweł Bartoszewski, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa
 2. Prosument w praktyce ? doświadczenia z operatorami i finansowaniem ze środków NFOŚiGW
  Joanna Tabaka, T&T Proenergy
 3. Funkcjonowanie biogazowni przy oczyszczalniach ścieków w nowych uregulowaniach prawnych
  Mikołaj Maśliński, Kancelaria Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci, Poznań
 4. Duże słoneczne systemy ciepłownicze z magazynami energii
  Aneta Więcka, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa
 5. BOŚ Bank ? finansowanie OZE
  Grażyna Kasprzak, BOŚ Bank
 6. Możliwości finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną oraz inwestycji OZE w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  Damian Michalak, Polska Organizacja Partnerów Prywatnych
 7. Biogazownie rolnicze, biogazownie hybrydowe po 1.07.2016
  Przemysław Krawczyk, Agrikomp Polska
 8. Procedura prekwalifikacyjna w praktyce ? system aukcyjny OZE
  Marcin Trupkiewicz, BTK-Legal
 9. Model realizacji biogazowni rolniczej w nowych uwarunkowaniach prawno-gospodarczych
  Michał Tarka, Operator Systemu Aukcji